Müracaat

Ø Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen müteşebbisler, tesisin kurulacağı yerdeki Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederler.
Etüt ve İncelemeler

Ø İl Müdürlüğünce, oluşturulacak bir teknik ekip tarafından mahallinde etüt ve inceleme sonucunda; su kalite kriterlerinin, su yüzeyinin, su miktarının, arazinin ve diğer kriterlerin (su derinliği, tesisler arası mesafe, yetiştiricilik teknikleri ve çevresel etkiler) talep edilen yetiştiricilik açısından uygun bulunması halinde, Yetiştiricilik tesisleri için “Ön Etüd Raporu” veya ‘’Kuluçkahane Ön Etüd Raporu’’ düzenlenir.

Ø Kurulması planlanan tesis ile ilgili olarak, tesis yerinin, su kaynağının, varsa diğer tesislerin yol ve yerleşim durumunun ve bunlarla ilgili mesafelerin gösterildiği kroki hazırlanır.
Ø Yetiştiricilik tesisinde kullanılacak su kaynağından veya üretim sahalarından su numunesi alınması ve gerekli analizlerin müteşebbis tarafından yaptırılması temin edilir.
Bilgi ve Belgeler
Ø Müteşebbisin müracaat dilekçesi,

Ø 1/25.000 ölçekli harita,

Ø Su ürünleri yetiştiriciliği ön etüt raporu,

Ø Su tahlil sonuç raporu,

Ø Suyun tahsis edilebilecek minimum miktarı (DSİ.)

Ø Kroki (Mevcut diğer tesislerin durumu belirtilecek.)

Ø Mülkiyet durumunu açıklayıcı belge,

Ø İl Müdürlüğünce, ön izin belgelerini temin etmesi için müteşebbise müracaat tarihinden itibaren sekiz ay süre verilir.

Ø Bu süre dört ay uzatılabilir.

Ön İzin

Ø İl Müdürlüğü istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte uygun görüşünü de belirterek, Bakanlık (TÜGEM) teşkilatından ön izin talebinde bulunur.

Ø Baraj göllerinde ağ kafeslerde yetiştiricilik için yapılan müracaat, o baraj gölü için yapılan ilk müracaat ise; Bakanlık merkez teşkilatı tarafından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınır.

Ø Özel İdaresine ait göletlerde yetiştiricilik için yapılan müracaatta, Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından, Özel İdare Müdürlüğünden görüş alınır.

Ø DSİ’ye ait göletlerde yetiştiricilik için yapılan müracaatta, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınır.

Ø Deniz işletmeleri için Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığından seyrüsefer için görüş sorulur.

Ø Bakanlık merkez teşkilatınca yatırım faaliyetine ilişkin olarak müteşebbise, projesini hazırlamak üzere on iki ay süreli ön izin verilir.

Ø Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere altı ay uzatılabilir.

Proje Hazırlama

Ø Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen ve ön izin alan müteşebbisler, tesise ilişkin projelerini Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğüne onaylatmak zorundadırlar.

Ø Proje hazırlanırken, proje hazırlama talimatı ve dispozisyonu esas alınır.

Proje Dosyasında Bulunması Gereken Bilgiler

Ø Bakanlıkça verilen ön izin yazısı,

Ø Ön İzin için istenen bilgi ve belgeler,

Tesisin kurulacağı alanla ilgili olarak;

ü Sağlık açısından sakıncası olmadığına dair mahalli Sağlık Teşkilatından,
ü Ulaşım açısından sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan,

ü Tesiste kullanılacak suyun kullanılmasında sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan,

ü Gerekli görülmesi halinde diğer ilgili kuruluşlardan alınacak belgeler,

ü Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi

ü Proje fizibilite raporu,

ü Bina ve Tesislerin Metraj ve Keşif Özetleri,

ü Vaziyet Planları:

ü Mimari projeler,

ü Betonarme projeler,

ü Su ve sıhhi tesisat projeleri,

ü Elektrik güç ve kumanda tesisatları projeleri,

ü Arıtım projeleri

ü ÇED yönetmeliğine göre sakınca olup olmadığına dair belge

ü Teknik Şartname

Proje Onay Mercileri

Ø Kapasitelerine bakılmaksızın, alabalık, sazan, çipura ve levrek balıklarının üretim projeleri ile üretim kapasitesi 2.000.000 adet/yıl’a kadar olan iç su ve deniz ürünleri kuluçkahane projeleri İl Müdürlükleri tarafından onaylanır.
Ø Kapasitesi ne olursa diğer türlerin yetiştiriciliği ile deneme üretimi ve organik su ürünleri yetiştiriciliğine ait üretim projeleri Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından onaylanır.
Ø Göletlerde uygulanacak projeler İl Müdürlüklerince onaylanacaktır.
Ø Su ürünleri avlak sahalarında yetiştiricilik ve/veya ıslah amaçlı uygulanacak projeler Bakanlık Merkez teşkilatı tarafından onaylanır.

Proje Onayı
Ø Hazırlanan proje beş nüsha olarak, onaylanmak üzere İl Müdürlüğüne teslim edilir.
Ø Proje de eksik bilgi ve belgeler varsa tamamlanmak üzere yatırımcıya iade edilir.
Ø Mali ve teknik yönden uygun bulunan projeler onaylanır.
Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesi

Ø Projenin uygulanacağı su veya su alanlarının kiralama işlemleri İl Özel İdarelerince yapılır.
Ø Kasasal alanda uygulanacak yatırım yerlerinin kiralama işlemleri ise arazinin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan kurumca yapılır.

Yetiştiricilik Belgesi

Ø Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, su ve/veya alan kiralama işlemlerini tamamlayıp üretime geçtikten sonraki bir ay içerisinde, “su ürünleri yetiştiricilik belgesi” almak için il müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır.
Ø İl müdürlükleri, gerekli incelemeleri yaparak tesisin mevcut yatırım ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak su ürünleri yetiştiricilik tesisleri denetim raporu düzenleyip, istenilen şartları yerine getirmiş olan tesislere yetiştiricilik verilmesine ilişkin olarak Bakanlıktan talepte bulunur. (Denetim Raporu)
Ø Yetiştiricilik belgelerinin geçerlilik süreleri, kiralama süreleri ile sınırlıdır.
Ø Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi” her tesis için bir adet tanzim edilir.
Ø Müteşebbisler, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgelerini, üç yılda bir İl Müdürlüklerine vize ettirmek zorundadırlar.

Teknik Personel Çalıştırma Zorunluluğu

Ø Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde, üretim kapasitelerine göre, su ürünleri konusunda eğitim veren en az dört yıllık fakülte mezunu veya su ürünleri konusunda kamuda en az 5 (beş) yıl çalışmış olanlar, durumlarını belgelemek şartı ile teknik personel olarak istihdam edilirler.

Ø Tesislerde istihdam edilecek teknik personelin sayısı üretim kapasiteleri göz önünde bulundurularak, İstihdam edilen teknik personelden bir tanesi ” Teknik Sorumlu Müdür ” olarak görevlendirilir.

Categories: faydali