Kanun Numarası : 1380

Kabul Tarihi :22/3/1971

Yayımlandğı R. Gazete: Tarih: 4/4/1971 Sayı: 13799

BÖLÜM – I

Genel Hükümler

Şümul:

Madde 1 -(Değişik:15/5/1986 – 3288/1 md.)

Bu Kanun suürünlerinin korunması, istihsali ve kontroluna dair hususları ihtiva eder.

Tarifler:

Madde 2 – Bu kanundageçen terimlerin tarifleri aşağıdadır:

Su ürünleri:Denizlerde ve içsularda bulunan bitkiler ile hayvanlar ve bunlarınyumurtalarıdır.

(Kara Avcılığı Kanunuşümulüne giren hayvanlar hariç)

Su ürünlerimüstahsilleri: Deniz ve içsularda su ürünleri istihsal eden gerçek ve tüzelkişilerdir.

İstihsal yerleri: Suürünlerini istihsale elverişli olan ve içinde veya üzerinde her hangi biristihsal vasıtası kurulabilen, kullanılabilen su sahalarıdır.

İstihsal vasıtaları:Su ürünlerinin istihsalinde kullanılan gemiler ile her türlü malzeme,teçhizat,alet, edevat, yemler, takım ve tesislerdir.

———————-

(1) 15/5/1986 tarih ve3288 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile, bu Kanunda geçen “TicaretBakanlığı” ile “Tarım Bakanlığı” deyimleri “Tarım Orman veKöyişleri Bakanlığı”, “Tüzük” deyimi,ise,”yönetmelik”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

İçsular: Göller,sunigöller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülatörler, kanallar, arklar,akarsular, mansaplar, üretme ve yetiştirme yerleridir.

Lagünler: Denizleirtibatı ve denizin etkisi altında bulunan göllerdir.

Mansaplar: Akarsularıngöl veya denizlere açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında kalan suürünleri istihsaline elverişli sahalardır.

Üretme ve yetiştirmeyerleri: Su ürünlerini üretmek ve yetiştirmek için yapılan tesislerdir.

Dalyan yeri: Bir veyamütaaddit sabit yahut muvakkat dalyan kurmaya elverişli istihsal sahalardır.

Sabit dalyan:Denizlerde ve içsularda su ürünleri istihsal etmek için kazık, çit, çubuk, tel,taş vaya beton ve benzeri manialarla çevrilmek suretiyle, sınırlarıdeğişmiyecek şekilde kurulan veya tabii olarak çevrilmiş su sahalarındanmeydana getirilen diple irtibatlı tesislerdir.

Muvakkat dalyan(Yüzer): Şamandıra, duba, tekne ve saireye bağlı ağlarla çevrilmek suretiylekurulan su mahsulleri istihsaline mahsus tesislerdir.

Voli yeri: Deniz veiçsularda su ürünleri istihsaline elverişli, sahile bitişik ve sınırları bellisu sahalarıdır.

Dip trolu: Bir veyadaha çok gemiler ile cekilmek suretiyle zemin üzerinde sürütülerek dip suürünlerini istihsale mahsus trol ağları ve bu ağlarla yapılan su ürünleriistihsalidir.

Orta su trolu:Munhasıran göçmen balıkların istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin suyunortasından veya yüzüne yakın kısımdan çekilen trol ağları ve bunlarla yapılansu ürünleri istihsalidir.

Kombine trol: Dip veorta su trolunu yapmaya elverişli trol ağları ve bunlarla yapılan su ürünleriistihsalidir.

Gemi: Tonajı ve adı neolursa olsun, denizlerde ve içsularda su ürünleri araştırmasında, istihsalinde,naklinde, işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, salmavna gibivasıtalarla buharlı veya motorlu bilümum yüzer vasıtalardır.

BÖLÜM -II

Su Ürünleri İstihsali

A) Su ürünleriistihsal ruhsatı :

Ruhsat tezkeresi:

Madde 3 – Su ürünleriistihsalini bir nizama bağlamak maksadıyle (Su ürünleri ruhsat tezkeresi) ihdasolunmuştur.

Su ürünleri müstahsiligerçek kişiler kendileri için ve tüzel kişiler, tüzel kişilikleri adına ruhsattezkeresi almak zorundadırlar.

Su ürünleriistihsalinde kullanılan gemiler için bunların sahip veya donatanları da, ayrıcaruhsat tezkeresi almakla mükelleftirler.

Ruhsat tezkereleriilgili dairelerin mütalaası alınmak suretiyle valiliklerce verilir.

Ruhsat tezkerelerinintalep vukuunda ilgililere gösterilmesi mecburidir.

Orman bölgelerindeveya sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri istihsal edecekmüstahsiller, ruhsat tezkerelerini mahalli orman ve Devlet Su İşleriTeşkilatına önceden vize ettirmeye mecburdurlar.

(Değişik: 15/5/1986 -3288/2 md.) Ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufakvasıtalarla su ürünleri istihsal edecek Türkler ve yabancılar ruhsat tezkeresialmak zorunda değildir. Bunların avlanma usul ve esasları ile ilgili hususlaryönetmelikle düzenlenir.

Ruhsat tezkerelerininverilme tarzı, şekil ve muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait esaslarbir yönetmelikle tespit olunur. Bu maddedeki tezkereler (hiçbir harç ve resimalınmaksızın) verilir.

Denizde can ve malkoruma hakkındaki 4922 sayılı Kanun ile buna müteferri tüzük ve yönetmelikhükümleri saklıdır.

B) Su ürünleriistihsal yerleri:

Kamu tüzel kişilerineait istihsal yerlerinin kiralanması:

Madde 4 – Hazineninveya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetind veya Devletin hüküm vetasarrufu altında bulunan baraj, dalyan, voli yerleri,göller, havuzlar,nehirler ve nehir ağızlarındaki su ve av yerleri ile deniz ve içsulardaki su ürünleriistihsali hakkı, o yerde kurulan ve üyeleri 5 yıldan az olmamak üzere tüzüğünegöre istihsal bölgesinde ikamet eden ve yönetmelikle tespit edilecek şartlarıhaiz olan kooperatif birliği, kooperatif veya köy birliklerine 2490 sayılıKanuna tabi olmaksızın öncelikle ve pazarlık suretiyle ilgili bakanlıklarınmütalaası alınarak Tarım Bakanlığınca kiraya verilir.

Bu gibi yerlerikiralıyan Kooperatif Birliği veya köy birlikleri bu haklarını başkalarınadevredemezler.

İlanı takiben biraylık süre içinde böyle bir talep vaki olmazsa özel ve tüzel kişilere 2490sayılı Kanun gereğince İlgili bakanlıkların mütalaası alınarak kiralanır.

Kira şartnamelerininteknik şartları ve süreleri mahallerinin özellikleri nazara alınarak ilgilibakanlıklarca tespit olunur.

Üretme havuzukurulacak istihsal yerleri istisnai olarak 30 seneye kadar kiraya verilebilir.

İstihsal yerlerininsınırlandırılması:

Madde 5 – Devletinhüküm ve tasarrufu altında bulunan istihsal yerlerinin sınırları, Tarım Ormanve Köyişleri Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında Maliye Bakanlığının tayinedeceği bir temsilci ile mahalli kadastro veya tapu memuru o yerin sulh hukukhakimliğince tayin edilecek birisi araştırma müesseselerinden ve ikisi su ürünleriistihsalinden anlıyan üç bilirkişiden kurulu bir heyet marifetiyle teamülenmalüm ve muayyen bulunan veya kira mukavele veya şartnamelerinde gösterildiğiveçhile üç nüsha zabıt ve krokiyle tespit olunur. Bu zabıt ve krokilerin birnüsnası Tarım Orman ve Köyişleri, bir nüshası Maliye Bakanlıklarına verilir.Bir nüshası da mahalli tapu dairesince hıfzolunur. Tarım Orman ve KöyişleriBakanlığınca zabıt ve kroki Resmi Gazete ile yayınlanır.

Deniz dalyanları ilevoli yerlerinin ve mansapların sınırlarının tespitinde yukardaki heyete enyakın liman dairesi temsilcisi, Devlet Su İşlerinin mülkiyet ve işletmesindekiyerlerde ise bu Genel Müdürlük temsilcisi de katılır.

Hazinenin ve Devlet Suİşlerinin mülkiyetinde olan istihsal yerlerinin sınırlarının tespitinde birincifıkra hükmü uygulanmaz.

Bu maddede zikredilenheyette vazife gören memurların harcırahları ile bilirkişiler için mahkemecetakdir edilecek ücret Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ödenir.

Yeni istihsal yerleri:

Madde 6 – Yeniden kurulacakve kendiliğinden teşekkül eden istihsal yerlerinin sınırlarının tespitinde de 5inci madde hükümleri uygulanır.

İstihsal yerlerindekideğişiklikler:

Madde 7 – (Değişik:15/5/1986 – 3288/3 md.)

Genel, katma va özelbütçeli idareler ile Devletin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin hüküm vetasarrufu altında bulunan su ürünleri üreme ve istihsal yerlerinindoldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi veyaburalardan kum, çakıl, taş çıkarılması, taş, toprak, moloz ve benzeri maddelerindökülmesi gibi üreme ve istihsale olumsuz tesir edebilecek teşebbüslerdebulunulmadan önce Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının mütalaasına dayalıolarak ilgili mercilerden izin alınması zorunludur.

Baraj ve sun’igöllerde alınacak tedbirler:

Madde 8 – Barajgöllerine veya ihdas olunacak diğer sun’i göllere su verilmeden önce suürünleri bakımından alınması gereken tedbirlerin tespiti için ilgililerce TarımOrman ve Köyişleri Bakanlığına müracaat olunması ve Bakanlıkça

lüzum gösterilentedbirlerin alınması gereklidir.

Su ürünlerini zarardankoruyacak tedbirler:

Madde 9 – İçsularınsulama, enerji istihsali gibi maksatlarla kullanılması halinde bu sulardamevcut su ürünlerinin yaşama, üreme, muhafaza ve istihsalini zarardan koruyacaktedbirlerin ilgililer tarafından alınması şarttır. Bu tedbirlerin nelerdenibaret olduğu Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tespit olunur.

Kamu tüzel kişilerineait dalyanlardan geçiş:

Madde 10 – Devletinhüküm ve tasarrufu altında bulunan dalyanların kiracıları veya bunlarıişletenler belirli bir geçim veya istihsal faaliyetinin icabı olarak bazı iş vesanat erbabının dalyanın faaliyetine zarar vermemek şartiyle, kendivasıtalariyle dalyandan geçmelerine müsaade etmekle mükelleftir.

Geçiş şartları iledalyandan geçeceklerin riayet edecekleri hususlar icap ve teamüller de nazaraalınarak Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıgınca tespit ve ilan olunur.

Hazinenin veya DevletSu İşlerinin özel mülkiyetinde bulunan yerlerde geçiş hakkı Medeni Kanunhükümlerine göre tespit olunur.

Dalyan civarındakivoli yerlerinden faydalanma:

Madde 11 – Dalyansınırları içinde veya dışında Hazineye veya Devlete ait voli yerleri ayrıcakiraya verilmedikçe veya işletilmedikçe, bütün su ürünleri müstahsilleriburalardan serbestçe faydalanabilirler.

Ancak dalyan sınırlarıiçinde olup, mevsimine göre muayyen yerlerde kurulu bulunduğu zamanlardadalyanın avlusu cihetindeki Hazineye veya Devlete ait voli yerlerindenfaydalanma hakkı dalyan sahip veya kiracılarına aittir. Dalyanın arkasında kalanHazineye ait voli yerlerinden dalyan kurulu bulunduğu zamanlarda dahi bütün suürünleri müstahsilleri faydalanabilir.

Bu madde hükmü, özelmülkiyetteki dalyanlarda da uygulanır.

Özel mülkiyettekidalyan ve voli yerleri ile bunların kamulaştırılması:

Madde 12 – MedeniKanunun yürürlüğe girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tescil edilmiş olandalyan ve voli yerleri (Olağanüstü sebeplerin devam ettiği müddet içindekiinkıtalar hariç olmak üzere) sahipleri tarafından bizzat veya kiraya verilmeksuretiyle devamlı olarak 5 sene işletilmediği veya terk edildiği takdirdekamulaştırılır.

Üretme havuzları:

Madde 13 – Ticarimaksatla karada üretme havuzu tesis ederek su ürünleri yetiştirmek istiyenlerbu tesislerin yerini ve mahiyetini bildirmek ve işletmeye ait malümatı haviproje ve planları vermek suretiyle Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınamüracaat etmekle mükelleftirler.

Sağlık, memleketekonomisi, seyrüsefer, teknik ve ilmi bakımlardan mahzur

bulunmadığı takdirdegerekli müsaade Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca verilir. Deniz veiçsularda yapılacak üretme havuzları da yukardaki hükme tabidir.

Ancak bu gibi üretmehavuzlarının tesisine izin verilmeden önce seyrüsefer bakımından bir engelteşkil edip etmedikleri hususunda Ulaştırma Bakanlığının mütalaası alınır.Deniz ve içsularda yapılacak üretme havuzları için 4 üncü maddenin

son fıkrası hükümleritatbik olunur.

BÖLÜM – III

Geliştirme, Teşvik veHimaye

A) Geliştirme:

Etüt ve araştırma:

Madde 14 – (Değişik:15/5/1986 – 3288/4 md.)

Tarım Orman veKöyişleri Bakanlığı su ürünleri ile ilgili her türlü araştırmaları yapmak veyaptırmakla görevlidir.

Kooperatifleşme:

Madde 15 – Su ürünlerimüstahsilleri 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındakiKanun ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 1163 sayılı Kanuna tabiİstihsal Kooperatifleri ve mesleğin özelliklerine uygun

kooperatif vebirlikler kurabilirler.

Bu kooperatif vebirlikler “Su Ürünleri İstihsal Kooperatifleri”, “Su ÜrünleriSatış Kooperatifleri”, “Su Ürünleri Satış Kooperatifleri Birliği veSu Ürünleri Kredi Kooperatifleri”ismini alırlar.

Kooperatif vebirliklerin anamukavelename formülleri T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlügü ileTicaret Bakanlığının ilgili dairesi tarafından müştereken hazırlanır.

T. C. Ziraat Bankasısu ürünleri üreten ve üretimini bizzat satan kooperatif ve şahıslara açacağıkredilerde üretim ve pazarlamada kullanılan bütün araç ve gereçler KrediMaritim sistemi (Balık üretiminde kullanılan tekne, motor, ağ v.s. benzeri araçve gereçleri sigortalamak şartiyle krediye karşılık gösterme esası) na göreteminat olarak kullanılacağı gibi, üretim, depolama ve pazarlama tesisleri tapuveya kira mukavelesi esasına göre de teminat olarak kullanılır.

Denizcilik Bankası daaynı esasa göre kredi açabilir.

Eğitim ve öğretim:

Madde 16 – Tarım Ormanve Köyişleri Bakanlığı, su ürünleri istihsali ile uğraşanların mesleki bilgi vegörgülerini artırmak maksadiyle, diğer bakanlıklar ile de işbirliği yaparakuzmanlar idaresinde ücretli veya ücretsiz kurslar ve meslek okulları açabilir,propaganda eğitim ve öğretim için lüzumlu tedbirleri alır.

Teşvik ve Himaye

Muaflıklar:

Madde 17 – Gerçek vetüzel kişilerin su ürünlerinin istihsal, muhafaza,işleme ve nakliyesinemütaallik faaliyet kollarına yapacakları yatırımlar hakkında 31/12/1960 gün ve193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 202 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen8 inci bölümün ek 3 üncü maddesindeki yatırım indirimi nispeti % 100 olarakuygulanır. 202 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi ile 199 sayılı Kanunungeçici 4 üncü maddesi uygulanmaz.

(Değişik:15/5/1986 -3288/5 md.) Balıkçı barınakları ve bunlara ait üst yapı tesislerindenfaydalanma hakkı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının mütalaası alınarakMaliye ve Gümrük Bakanlığınca süresi on yıldan az olmamak üzere su ürünleri ileilgili kooperatif veya kooperatif birliklerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunuhükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya verilir. İlan edilen 30 günlüksüre içinde kooperatifler veya kooperatif birliklerinden talep vaki olmazsa2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Maliye ve Gümrük Bakanlığınca gerçekveya tüzelkişilere ihale ile verilir.

Madde 18 – Suürünlerinin istihsal ve ihracatını artırmak maksadiyle, su ürünleri istihsal vevasıta ve malzemelerinde ithal sırasında alınan her türlü vergi, resim veharçları indirmeye veya tamamen kaldırmaya,

Yunus balığıavcılarına gerekli tüfek ve fişekleri kooperatifler eliyle meccanen vermeyeTarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

BÖLÜM – IV

Yasaklar ve ZabıtaHükümleri

Patlayıcı ve zararlımaddeler kullanma yasağı:

Madde 19 – Bomba,torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler öldürücü veya uyuşturucumaddeler, sönmemiş kireç ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının müsaadesialınmaksızın elektrik cereyanı, elektroşok ve hava tazyiki ile su ürünleriavlanması yasaktır.

Tespit olunacak bellibir aydınlatma gücünü geçmemek üzere elektrik cereyanı ile aydınlatma vemünhasıran denizlerde olta ile avlanan su ürünlerinin denizden çıkarılmasındaelektroşok usulünün uygulanması müsaadeye bağlı değildir.

Bu maddenin uygulanmasınaait esaslar yönetmelikte gösterilir.

Sulara zararlı maddedökülmesi:

Madde 20 – Su ürünleriveya bunları istihlak edenlerin veya kullananların sağlığına veyahut istihsalvasıtalarına malzeme, teçhizat, alet ve edevata zarar veren maddelerin içsularave denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına dökülmesi veya döküleceğişekilde tesisat yapılması yasaktır.

Hangi maddelerindökülmesinin yasak olduğu yönetmelikte gösterilir.

Yabancıların suürünleri istihsali yasağı:

Madde 21 – Türkvatandaşı olmayan kişilerin su ürünleri istihsal etmek üzere 476 sayılı KaraSuları Kanununun 8 inci maddesinde yazılı balıkçılık sahasına veya içsularagirmeleri ve bu sularda su ürünleri istihsal etmeleri yasaktır.

Ancak, 3 üncü maddenin7 nci bendinde yazılı yabancı turistler ile Tarım Orman ve KöyişleriBakanlığının müsaadesi gereğince 14 üncü maddede gösterilen etüt ve araştırmaişlerinde çalışacak yabancılar bu hükümden müstesnadır.

Akar sulardaengellemeler yapılması, yasağı:

Madde 22 – Tarım Ormanve Köyişleri Bakanlığının müsaadesi alınmadan akarsularda su ürünleriningeçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit vebenzeri engeller yapılması yasaktır.

Akarsular üzerindekurulmuş ve kurulacak olan baraj ve regülatör gibi tesislerde su ürünleriningeçmesine mahsus balık geçidi veya asansörlerin yapılması ve bunların devamlıolarak işler durumda bulundurulması mecburidir.

Genel yasaklar, tahditve mükellefiyetler:

Madde 23 – a) Suürünleri istihsalinde kullanılan istihsal vasıtalarının haiz olmaları gerekenasgari vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları;

b) Sağlık, memleketekonomisi, seyrüsefer, teknik, ilmi bakımlardan bölgeler, mevsimler, zamanlar,su ürünleri cinsleri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları veistihsali yasak olan su ürünlerinden arızi olarak istihsal olunanların denizveya içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak sair muameleler yönetmelikledüzenlenir.

Su ürünlerindenyapılacak insan gıdaları ile sanayide kullanılacak maddelerin imalat,standardizasyon, iç tüketim, ihracat ve bunların kontrol usulleri yönetmelikledüzenlenir.

Trol:

Madde 24 – a) İçsular,Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında her çeşit trol ile suürünleri istihsali yasaktır.

İlmi maksatlarlayapılacak incelemelerde trol kullanılabilir.

b) Kara sularımızdahilinde dip trolu ile su ürünleri istihsali şekli ayrı bir yönetmelikledüzenlenir. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak dip trolu ile su ürünleriistihsali yasaktır.

c) Orta su troluhakkında 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

Ancak orta su trolunundip trolu olarak kullanılması yasaktır.

d) Munhasıran süngeravında kullanılan kankava troldan sayılmaz.

Yasak su ürünlerininsatışı,nakli ve imalatta kullanılması memnuiyeti:

Madde 25 – Zamanlar,mevsimler, cins, nev’i,çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle istihsaliyasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet zarfında her ne suretleolursa olsun satışı, nakli, imalatla kullanılması yasaktır.

19, 24 üncü maddelerhükümlerine aykırı olarak istihsal edilen su ürünleri zabıt ve müsadereedilerek haklarında 29 ve 34 üncü madde hükümleri uygulanır.

BÖLÜM – V

Balıkhaneler

Balıkhaneler ve satışüzerinden alınacak ücret:

Madde 26 – (Değişik:15/5/1986 – 3288/6 md.)

Balıkhaneler, suürünlerinin açık artırma ile toptan satışının, muhafazasının, kalite ve sağlıkkontrolünün yapıldığı yerlerdir.

Balıkhaneler,belediyelerlegerçek veya tüzelkişiler tarafından kurulur ve işletilir.

Balıkhanelerde,belediyeler tarafından alınacak ücretin miktarı satış bedelinin % 3’ünügeçemez. Bunun dışında her ne ad altında olursa olsun başka bir resim ve ücretalınmaz.

Balıkhanelerin kuruluşve işletme esasları,Başbakanlık, İçişleri, Sağlık ve Sosyal YardımBakanlıklarının görüşü alınarak, çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 27 – (Mülga:15/5/1986 – 3288/10 md.)

BÖLÜM – VI

Çeşitli Hükümler

Bilgi ve belge vermek:

Madde 28 – Tarım Ormanve Köyişleri Bakanlığının, su ürünleri müstahsilleri ile su ürünleri ileiştigal eden tacir, sanayici ve esnaftan bu işlerine mütaallik lüzumlu göreceğibilgileri ve belgeleri isteyebilir.

İstenilen bilgi vebelgeleri ilgililer tayin edilen müddet içinde ve istenilen şekilde vermeyemecburdurlar.

Bu madde gereğinceverilen ferdi ve hususi bilgi ve belgeler ifşa edilemeyeceği gibi verenleraleyhine delil ve vesika olarak da kullanılmaz.

Yasak vasıta vehükümlerin istisnaen kullanılması:

Madde 29 – Tarım Ormanve Köyişleri Bakanlıkları münhasıran ilmi ve teknik etüt ve araştırmalaryapılması maksadiyle ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasak vasıta veusullerin muayyen yerlerde ve muayyen müddetle, bu hususta vazifeli vesalahiyetli kıldığı kimseler tarafından kullanılmasına müsaade edebilir.

Yasak vasıta veusullerle yapılan ilmi ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen sumahsulleri hiçbir suretle satılamaz, gerekirse imha olunur.

Ödenek:

Madde 30 – Bu kanunun14, 16 ncı maddelerinde yazılı işlerin gerektirdiği giderleri karşılamak üzereher yıl Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesine lüzumlu ödenek konulur.

Teftiş ve murakabe:

Madde 31 – Tarım Ormanve Köyişleri Bakanlığının su ürünleri müstahsillerini, su ürünleri ile iştigaleden tacir, sanayici ve esnaf ile bunların işyerlerini, balıkhaneleri, istihsalyerlerini ve istihsal vasıtalarını Bakanlık Teftiş Kurulu vasıtasiyle teftiş vekontrol ettirerek mevzuata göre gerekli muameleyi yapmaya yetkilidir,

Bu bakanlıklar diğermemurlarına da bu görevi verebilir.

BÖLÜM – VII

Usül Hükümleri

Muhakeme usulü:

Madde 32 – Bu kanundayazılı suçlara ait takibat Meşhut Suçlar Kanunu hükümlerine göre yapılır.

20, 21, 24 üncümaddelerdeki suçlara ait davalar asliye ceza mahkemelerinde, bu kanunda yazılıdiğer suçlara ait davalar sulh ceza mahkemelerinde görülür.

Madde 33 – Tarım Ormanve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgiliteşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların muhafaza ve murakabesi ilevazifelendirilen memur ve hizmetlileri ile emniyet ve jandarma kuvvetleri bukanunla ve bu kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu kanun şümulünegiren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsalvasıtalarını zaptetmek ve bunları, 34 üncü madde hükmü mahfuz kalmak şartı ile,adli mercilere teslim etmekle vazifeli ve yetkilidirler.

Gümrük sahil ve ormanmuhafaza teşkilatı mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzelkişilerine bağlı muhafız bekçi ve korucular ile gümrük,belediye ve hükümetveteriner ve doktorları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı mensupları ileEmniyet ve Jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyarheyetleri üyeleri yukarıdaki görevleri yapmakla mükelleftirler.

Zaptedilen suürünleri:

Madde 34 – Zaptolunansu ürünlerinden insan gıdası olarak kullanılanların, muhakeme neticesine kadarmuhafaza edilmesi mümkün değilse en yakın veteriner hekim veya hükümet,belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine veya Devlet hastanesindemuayene ettirilmek suretiyle insan gıdası olarak istihlakinde mahzurgörülmeyenler derhal mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle ve Maliyeteşkilatı bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti tarafından en yakınsatış yerinde açık artırma suretiyle satılır.

Satışa ait bir zabıtvarakası tanzim olunarak satış bedeli tahkikat neticesine kadar adli mercilerinemrinde olmak üzere Maliye veznesine emaneten yatırılır.

Sanığın mahkümiyetininkesinleşmesi halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir.

Zaptolunan suürünlerinden kullanılması veya istihlaki mahzurlu görülenler yetkililerinraporlarına müsteniden sanayide kullanılır veya imha olunarak keyfiyet birzabıtla tevsik edilir.

Zaptedilen suürünlerinden insan gıdası olarak kullanılmıyan ve muhakeme neticesine kadarmuhafazasına imkan olmıyanlar için de yukarıdaki esaslar uygulanır.

Müsadere olunan eşyave su ürünleri:

Madde 35 – Bu kanunhükümlerine göre mahkemece müsaderesine karar verilen muhafazası mümkün suürünleri ile istihsal vasıtaları hüküm kesinleştikten sonra bedeli ilgilivezneye gönderilmek üzere Maliye veznesine emaneten yatırılır.

Yasak olan eşyadansatışı mahzurlu görülenlerin imhasına ve imha şekline mahkeme karar verir.

BÖLÜM – VIII

Ceza Hükümleri

Cezalar:

Madde 36 – (Değişik:15/5/1986 – 3288/7 md.)

Bu Kanundaki ve buKanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerdeki yasak, tahdit ve mükellefiyetlereaykırı hareket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir.

a) 1. 3 üncü maddeninikinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsal edenler,yedinci fıkraya göre ruhsat tezkeresi almakla mükellef olmadıkları halde, bufıkradaki maksat dışında su ürünleri istihsal edenler, altıncı fıkra gereğinceruhsat tezkerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden fıkrada gösterilenyerlerde su ürünleri istihsal edenler onbin liradan yirmibeş-

bin liraya kadar,

2. 3 üncü maddeninüçüncü fıkrası gereğince, gemileri için ruhsat tezkeresi almayan gemi sahipleriveya donatanları, ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar,

3. Ruhsattezkerelerini, talep vukuunda ilgililere göstermeyenler, beşbin liradan onbinliraya kadar,

Ağır para cezası ilecezalandırılır.

b) 7 nci maddedebelirtilen fiilleri ilgili mercilerden izin almadan yapanlar, fiilin içsulardaolması halinde yirmibin liradan yüzbin liraya, denizlerde olması halindebeşyüzbin liradan beşmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.Ayrıca çıkarılan kum, çakıl, taş ve benzeri maddeler zapt ve müsadere edilir.

c) İç sularda 19 uncumadde hükümlerine aykırı hareket edenler üç aydan altı aya kadar hapis cezasıile birlikte yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar, aynı madde hükümlerinedenizlerde riayet etmeyenler ise altı aydan iki seneye kadar hapis cezası ilebirlikte, beşyüzbin liradan ikimilyon liraya kadar ağır para cezası ilecezalandırılır.

d) 20 nci maddeye göreçıkarılacak yönetmelikteki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayetetmeyenler, yüzbin liradan birmilyon liraya kadar ağır para cezası ilecezalandırılır.

Suç, fabrika,imalathane ve atölye gibi tesis sahipleri tarafından işlenildiği takdirde,birmilyon liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bugibilerin faaliyetlerinin durdurulmasına ve masrafları kendilerine ait olmaküzere tesislerinin zarar vermeyecek hale getirilmesine karar verilir.

20 nci maddeyeaykırılık teşkil eden durumun kalktığı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığıncatespit edilerek mahkemeye bildirildiği takdirde, aynı mahkemece bu tesislerinyeniden faaliyetine izin verilir.

e) 21 nci maddeninbirinci fıkrasına aykırı hareket edenler iki yıldan dört yıla kadar hapiscezası ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunlarınistihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları, zapt ve müsadere olunur.

f) 22 nci maddeyeaykırı hareket edenler, onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ilecezalandırılır. Bu gibilerin faaliyetleri durdurulur ve masrafları kendilerineait olmak üzere engellerin kaldırılmasına karar verilir.

g) 23 üncü maddenin(a) bendine göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler,yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar vesuç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur.

Aynı maddenin (b)bendine göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere, ellibinliradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir.

Suç konusu su ürünlerizapt ve müsadere olunur. Bu kabil su ürünlerini bilerek satanlar, nakledenlerveya bunları imalatında kullananlara yirmibin liradan yüzbin liraya kadar ağır paracezası verilir. Ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir.

h) 24 üncü maddeyegöre çıkarılan yönetmelikdeki dip trole müteallik yasak ve tahditlere vemükellefiyetlere aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıile birlikte, ikimilyon liradan altımilyon liraya kadar ağır para cezası ilecezalandırılır ve istihsal olunan su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Tekerrürhalinde iki misli ceza hükmolunur ve suç konusu su ürünlerinin

istihsalindekullanılan istihsal vasıtaları zapt ve müsadere edilir.

Yasak bölgelerde veyayasak zaman ve mevsimlerde dip trol ağları denizde veya toplanıp bordayaalınmış durumda tespit edilenlerle, göz açıklıkları tayin olunan asgariölçülerden küçük dip trolü ağlarını her ne suretle olursa olsun gemilerindebulunduranlar, yukarıdaki fıkraya göre cezalandırılır.

Orta su trolünü veyakombine trolünü dip trolü olarak kullananlar hakkında, birinci fıkradakicezalar hükmolunur.

24 üncü maddedekiyasaklara ve tahditlere aykırı olarak istihsal edilmiş su ürünlerini bilereksatanlar, nakledenler veya bunları imalatında kullananlara, yirmibin liradanyüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunmakla beraber, ayrıca suç konususu ürünleri de zapt ve müsadere edilir.

i) 25 inci madde ilesatışı, nakli ve imalatta kullanılması yasak edilen, su ürünlerini bilereksatanlar, nakledenler veya imalatta kullananlar hakkında, yirmibin liradanyüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur ve ayrıca suç konusu suürünleri de zapt ve müsadere edilir.

BÖLÜM – IX

Yürürlük Hükümleri

Yönetmelikler:

Madde 37 – Kanunun 19,20, 23, 24 ve 27 nci maddelerine ait yönetmelikler kanunun yürürlüğe girdiğitarihten itibaren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulur.

Madde 38 – Bu kanunun7,8,9, 10 ve 22 nci maddelerinde öngörülen hususlarda 6200 sayılı Devlet Suİşleri Genel Müdürlüğü Vazife ve Salahiyetleri Hakkındaki Kanunda Devlet Suİşlerine tanınan haklar ve yetkileri bakidir.

Yürürlükten kaldırılanhükümler:

Madde 39 – 27 Ağustos1287 tarihli Dersaadet ve Biladi Selasede Midye ve İstiridye İhracı HakkındakiNizamname, 18 sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesi, 19 Nisan 1298tarihli Dersaadet ve Tevabii Balıkhane İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340tarihli İstanbul ve Tevabii Balıkhanesine müteallik Nizamnamesinin birinci veüçüncü maddelerinde muharrer rüsumun tezyidine dair 465 sayılı Kanun, 18 Sefer1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesine bazı mevad tezyiline dair 18/1/1926tarih ve 721 sayılı Kanun,22 Nisan 1926 tarihli ve Zabıtai Saydiye ve İstanbulve Tevabii Balıkhane İdareleri Nizamnamelerinin bazı mevaddını muaddil 820sayılı Kanun, 5639 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 inci maddeleri Kaçakçılığın Men veTakibine dair 1918 sayılı Kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 6829 sayılıKanunun 2 nci ek maddesinin IV Nolu bendi ile 5887 sayılı Harçlar Kanununun 10uncu cetvelin 57 Nosu yürürlükten kaldırılmıştır.

815 sayılı KabotajKanununun 3 üncü maddesindeki yasaklar bu kanunun 3 üncü maddesinin 7 ncibendine uygun hareket eden yabancı turistler ile 14 üncü maddeye göre etüt vearaştırma işlerinde çalıştırılacak yabancılara uygulanmaz,

Bu kanununuygulanmasında diğer kanunların bu kanuna aykırı olan hükümleri tatbik olunmaz.

Ek Madde 1 – (15/5/1986- 3288 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilereknumaralandırılmıştır.)

1380 sayılı SuÜrünleri Kanununda geçen “Ticaret Bakanlığı” ile “TarımBakanlığı”deyimleri “Tarım Orman ve KöyişleriBakanlığı”,”Tüzük” deyimi”Yönetmelik” olarakdeğiştirilmiştir.

Ek Madde 2 -(15/5/1986 – 3288 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmü olup ek maddeyeçevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)

1380 sayılı SuÜrünleri Kanunu ile bu Kanunda geçen yönetmelik Tarım Orman ve KöyişleriBakanlığınca bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içindehazırlanarak yayımlanır.

Geçici Madde 1 – BuKanunun yayımlandığı tarihte genel hükümlere göre kurulmuş olan su ürünlerikooperatiflerinden 15 inci maddeye göre Tarım Satış Kooperatifleri vebirlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve 1163 sayılı KooperatiflerKanunlarına göre teşkilatlanmak istiyenler statülerinde adi Genel Kurultoplantıları için derpiş olunan toplanma ve karar nısapları ile

kooperatiflerinifeshedebilirler.

Geçici Madde 2 – Bukanunun 19, 20,23, 24 ve 27 nci maddelerine ait yönetmelikler yürürlüğegirinceye kadar 39 uncu maddede yazılı hükümlerin alakalı kısımlarınınuygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 3 – SuÜrünleri Teşkilat Kanunu yürürlüğe girinceye kadar bu kanunun kiralamalarailişkin hükümleri Maliye Bakanlığınca yerine getirilir.

Madde 40 – Bu kanunun15 inci maddesi ile geçici birinci maddesi hükümleri yayımı tarihinde, diğerhükümleri yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 41 – Bu kanununhükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

*

* *

22/3/1971 TARİHLİ VE1380 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN

GEÇİCİ MADDELER:

1 – 15/5/1986 tarihlive 3288 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 – Halenfaaliyette bulunan sanayi kuruluşları ve işyerleri, bu Kanunun yürürlüğegirmesinden itibaren bir yıl içerisinde, atık suların ve zararlı maddelerin suürünleri üreme ve istihsal yerlerine ve civarlarına akmasını önleyecektedbirleri almak ve arıtma tesislerini kurmak ve işletmekle yükümlüdür.

Bir yıllık süre,zaruri hallerde Bakanlar Kurulu Kararı ile altı ay uzatılabilir. (1)

Geçici Madde 2 – BuKanunun yürürlüğünden önce faaliyetleri men edilmiş bulunan sanayi kuruluşlarıile işyerleri hakkında da geçici 1 inci madde hükmü uygulanır ve bunlar buKanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren faaliyetlerine devam edebilirler.

Geçici Madde 3 – BuKanuna göre hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcuttüzüğün bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

———————-

(1) Bu maddedeöngörülen bir yıllık süre, Bakanlar Kurulunun 20/5/1987 tarih ve 87/11786sayılı Kararı ile,28/5/1987 tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

1380 SAYILI KANUNA EKVE DEĞİŞİKLİK GETİREN KANUNUN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞIHÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten KaldıranMevzuatın

——————————–

Yürürlükten KaldırılanHüküm Tarihi Sayısı Maddesi

———————————————- ———- ———–

22/3/1971 tarih ve1380 sayılı

Kanunun 27 nci maddesi15/5/1986 3288 10

1380 SAYILI KANUNA EKVE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞTARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihteyürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

———————————————————- —————-

3288 — 28/5/1986

Categories: Uncategorized